Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

1. Zowel het logo als de benaming van OPEN BEDRIJVENDAG (OBD) zijn beschermd. Dit betekent onder meer dat de deelnemende bedrijven het enkel binnen het kader van de organisatie en op de voorgeschreven wijzen mogen gebruiken. Hetzelfde geldt voor alle overige ontwerpen en concepten in het kader van de organisatie.

2. De onderschrijving van het online inschrijvingsformulier impliceert in hoofde van de deelnemende bedrijven kennisname van en akkoord met de algemene voorwaarden. Op elk moment heeft de organisatie het recht om een inschrijving te weigeren als het bedrijf niet aan het concept beantwoordt of als het de algemene voorwaarden en spelregels niet wil respecteren.

3. Door zich in te schrijven verbindt het bedrijf er zich toe, aansluitend op de organisatie van een Open Bedrijvendag binnen haar onderneming, de uitdrukkelijke link te leggen met de organisatie Studio Aperi Negotium NV in al haar communicatie rond haar opendeur. Het deelnemende bedrijf verbindt er zich eveneens toe enkel de door de organisatie Studio Aperi Negotium NV ter beschikking gestelde materialen te gebruiken als communicatiemiddel en onder geen enkel beding (behalve bij uitzonderlijke toestemming) eigen ontwerpen hiervoor aan te wenden. Dit om een uniforme aanpak toe te laten die zowel in het belang van alle deelnemers als van het evenement is. De deelnemende bedrijven zijn verantwoordelijk voor het correcte gebruik en verwijdering na het evenement van de ter beschikking gestelde materialen.

4. Studio Aperi Negotium NV is in geen geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen. Voor de volledige organisatie binnen de bedrijfsgrenzen, en eventueel daarbuiten in geval van organisatie van bijkomende activiteiten op initiatief van het bedrijf, dient het bedrijf zich ten allen tijde voldoende te verzekeren, door ofwel een bijzondere verzekering af te sluiten ofwel een bevestiging te kunnen voorleggen dat de organisatie gedekt is door de bestaande bedrijfsverzekering.

5. De inschrijving op zich is definitief vanaf de ondertekening van het online inschrijvingsformulier. Indien een bedrijf wenst af te zien van deelname, zal alsnog het volledige deelnamebedrag gefactureerd en betaald moeten worden. De deelname kan niet verschoven worden naar volgende edities. Ook wat betaald werd kan niet aangewend worden voor een volgende deelname.
5a. De factuur kan slechts binnen de acht dagen na factuurdatum worden geprotesteerd per aangetekend schrijven.
5b. Indien binnen het kader van de organisatie goederen geleverd worden of diensten gepresteerd die gebreken vertonen, dient desaangaande onmiddellijk en uitgebreid een schriftelijk protest binnen de 48 uur na levering te gebeuren. Leverings- en organisatiedata zijn louter indicatief en binden Studio Aperi Negotium NV niet. Eventuele wijzigingen geven geen recht op terugbetaling en/of schadevergoeding.

5c. De deelname wordt behoudens andersluidende overeenkomst als volgt gefactureerd: a) In het geval de inschrijving gebeurde vóór 15 december, wordt de deelname in 3 schijven gefactureerd: - 40% van het deelnamebedrag wordt 30 kalenderdagen na inschrijving gefactureerd. - 40% van het deelnamebedrag wordt 90 kalenderdagen na inschrijving gefactureerd. - Het resterende deelnamebedrag (20%) wordt 150 kalenderdagen na de inschrijving gefactureerd. Facturen voor startende ondernemingen worden in één keer gefactureerd.

b) In het geval de inschrijving gebeurde tussen 16 december en 15 maart, wordt de deelname in 3 schijven gefactureerd: - 40% van het deelnamebedrag wordt 14 kalenderdagen na inschrijving gefactureerd. - 40% van het deelnamebedrag wordt 60 kalenderdagen na inschrijving gefactureerd. - Het resterende deelnamebedrag (20%) wordt 120 kalenderdagen na inschrijving gefactureerd. Facturen voor startende ondernemingen worden in één keer gefactureerd. Facturen voor startende ondernemingen worden in één keer gefactureerd.

c) Bij inschrijving tussen 16 maart en 15 mei wordt de deelname in 2 schijven gefactureerd: - 50% van het deelnamebedrag wordt 14 kalenderdagen na inschrijving gefactureerd. - Het resterende deelnamebedrag (50%) wordt 60 kalenderdagen na inschrijving gefactureerd. Facturen voor startende ondernemingen worden in één keer gefactureerd.

d) Bij inschrijving na 15 mei wordt het deelnamebedrag 14 kalenderdagen na inschrijving voor 100% gefactureerd. Facturen voor startende ondernemingen worden in één keer gefactureerd.

5d. Bij gebrek aan betaling van de facturen op vervaldatum, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 12%/jaar verschuldigd. Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2500 voor de veroorzaakte administratieve kosten. Het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

5c. De levering van de materialen van het standaardpakket is inbegrepen in de deelnameprijs. De materialen worden slechts geleverd bij betaling van alle openstaande facturen. De terugname van de te recupereren materialen gebeurt door Studio Aperi Negotium NV nadat Open Bedrijvendag heeft plaatsgevonden. Beschadigde of verloren materialen worden aangerekend.

6. In het kader van het project Open Bedrijvendag, kan het deelnemende bedrijf een goed doel steunen. Dit goede doel wordt door het bedrijf op vrijwillige basis gekozen en moet een sociaal of caritatief, en niet-commercieel en/of niet-politiek karakter hebben. Studio Aperi Negotium NV kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen tussen het bedrijf en haar gekozen goed doel.

7. Studio Aperi Negotium NV behoudt zich het recht voor om naast de organisatie van het lokale of algemene goede doel binnen de deelnemende bedrijven op de Open Bedrijvendag een of meerdere activiteiten op te zetten dan wel deze te ondersteunen. De deelnemer verplicht zich tot deelname aan de door de organisatie georganiseerde activiteiten in het kader van de Open Bedrijvendag, behoudens in die gevallen waarin deze strijdig zouden zijn met het algemeen belang van de deelnemer. Verkoop en/of veiling binnen het kader van de Open Bedrijvendag kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie, zonder dat deze toelating evenwel ooit enige aansprakelijkheid op welk vlak dan ook zou kunnen impliceren in hoofde van Studio Aperi Negotium NV.

8. In geval de organisatie beslist dat het evenement door overmacht afgelast wordt, kunnen de deelnemende bedrijven geen aanspraak maken op enige schadevergoeding van de organisatie.

9. Het deelnemende bedrijf aanvaardt dat de organisatie de namen en logo’s van de partners en sponsors van het evenement op alle documenten en ook de dag zelf in de onderneming kan profileren.

10. Eventuele betwistingen betreffende de toepassing en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank bevoegd voor de plaats waar de zetel van Studio Aperi Negotium NV is gevestigd.

11. Studio Aperi Negotium NV kan op ieder moment het aantal actieve personen hier opgegeven controleren en een aanpassing van de deelnameprijs factureren.

12. Voor éénmanszaken: WET OP DE PRIVACY van 8 december 1992: Uw gegevens worden opgenomen in ons bestand om u op de hoogte te houden van onze promoties doch kunnen tevens worden gebruikt om door te geven aan onze partners en sponsors met het oog op aangepaste direct marketing acties.